Thứ bảy, 22.01.2022, 04:36pm (GMT+7)
Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà thành công tốt đẹp.
Thứ tư, 29.04.2020, 01:27pm                                                                                                                                                             Lượt xem: 774

 

Sáng ngày 29 tháng 04 năm 2020, Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020.

Quang cảnh Đại hội.

Đoàn chủ tịch Đại hội.

Ông Vương Ngọc Văn - Giám đốc Ban Tổ chức Hành chính thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, và đề cử giới thiệu đề cử Đoàn Chủ tịch.

Ông Nguyễn Xuân Quý – Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo.

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Xuân Quý, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất năm 2020; Đại hội đồng cổ đông đã thông qua toàn bộ nội dung theo chương trình tài liệu đã gửi các cổ đông cụ thể:

- Thông qua nội dung Báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020.

Chủ tịch HĐQT Ông Lương Thanh Tùng báo cáo tại Đại hội.

 - Thông qua Báo cáo số 190/2020/BC-HĐQT, ngày 13/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị đối với các việc triển khai Dự án Giai đoạn II.

- Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 do có Đơn xin từ nhiệm đối với ông Nguyễn Trọng Hiền và ông Nguyễn Văn Tốn.

- Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 thành viên có tên sau:

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

- Ông: Lương Thanh Tùng.

- Ông: Nguyễn Xuân Quý.

- Ông: Bùi Đăng Khoa.

- Ông: Nguyễn Ngọc Thái Bình.

- Ông: Nguyễn Anh Tuấn.

 

 

Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Các cổ đông biểu quyết tại Đại hội.

Download:                  Đánh giá (Lượt bình chọn: )   
    Bình luận (0)        Gửi bạn bè        Bản in
Các tin khác