Thứ bảy, 22.01.2022, 02:54pm (GMT+7)
Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà thành công tốt đẹp.
Thứ tư, 10.04.2019, 02:38pm                                                                                                                                                             Lượt xem: 870

              Sáng ngày 10 tháng 04 năm 2019, Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019.

Quang cảnh Đại hội.

Đoàn chủ tịch Đại hội.

Ông Vương Ngọc Văn - Giám đốc Ban Tổ chức Hành chính thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, và đề cử giới thiệu đề xử Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Tốn – Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tại Đại hội.

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Tốn, Bí thư Đảng bộ, Uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất năm 2019; Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các chỉ tiêu chính như sau:

TT

Khoản mục

 chỉ tiêu chính

ĐVT

Thực hiện 2018

Kế hoạch 2019

1

Sản lượng( m3)

m3

91.038.882

92,075.000

2

Tổng doanh thu

Tỷ đồng

471,9

476,2

3

Tổng Chi phí

Tỷ đồng

241,3

396,8

4

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

230.5

79,5

5

Thuế TNDN phải nộp

Tỷ đồng

11.9

4,0

6

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đồng

218,5

75,5

9

Tổng quỹ lương cho CBCNV (không bao gồm chi phí bảo hiểm)

Tỷ đồng

27,981

29,66

- Đại hội đã thông qua các Tờ trình, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  trình đại hội:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông cho Hội đồng quản trị về việc triển khai Dự án giai đoạn II.

Chủ tịch HĐQT Lưu Việt Thịnh báo cáo tại Đại hội.

- Tờ trình về việc triển khai đầu tư Dự án Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông giai đoạn 2, nâng công suất lên 600.000m3/ngđ  (Dự án giai đoạn II).

- Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Trọng Hiền là thành viên Hội đồng quản trị độc lập kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông bổ nhiệm.

2. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty theo Điểm b, khoản 1, Điều 134 Luật doanh nghiệp năm 2014:

+ Cơ cấu tổ chức quản lý cũ: Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.

+ Cơ cấu tổ chức quản lý mới: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc. Theo cơ cấu mới này, Công ty sẽ bỏ Ban kiểm soát trực thuộc Đại hội đồng cổ đông. Thay vào đó, Hội đồng quản trị thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ Công ty như Dự thảo đính kèm Tờ trình số 106/2019/TTr-HĐQT ngày 23/3/2019 của HĐQT Công ty.

4. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát  theo quy định của pháp luật kể từ ngày 10/04/2019 đối với các Ông/bà có tên dưới đây.

+ Bà Phạm Thị Minh Cúc                     – Trưởng Ban kiểm soát;

+ Ông Tào Minh Dương                       – Thành viên Ban kiểm soát;

+ Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh               – Thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội cũng đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo Đơn từ nhiệm của ông Phạm Mạnh Hà và bầu bổ sung ông Lương Thanh Tùng làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đại hội đã bầu bổ sung thành viên HĐQT và chia tay thành viên Ban kiểm soát.

Các cổ đông biểu quyết tại Đại hội.

 

 

Download:                  Đánh giá (Lượt bình chọn: )   
    Bình luận (0)        Gửi bạn bè        Bản in
Các tin khác