Chủ nhật, 01.08.2021, 07:50pm (GMT+7)
Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà thành công tốt đẹp
Thứ năm, 26.04.2018, 02:00pm                                                                                                                                                             Lượt xem: 1755

 

Sáng ngày 26 tháng 04 năm 2018, Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2018.

- Đại hội đã thông qua toàn bộ các nội dung theo Chương trình với sự đồng thuận cao; Các chỉ tiêu chính trong Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất năm 2018.

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Năm 2017

Kế hoạch năm 2018

Kế hoạch

Thực hiện

Thực hiện/Kế hoạch (%)

Sản lượng

m3

81.305.350

80.303.282

98,7

90.443.347

Tổng doanh thu

Tỷ đồng

422,298

418,538

99

470.016

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đồng

161.314,7

169,892

105

187.068

Nộp ngân sách

Tỷ đồng

16,910

37,916

224

35.705

 

 

Quang cảnh Đại hội.

Ông Vương Ngọc Văn - Giám đốc Ban Tổ chức Hành chính thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, và đề cử giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

 

Ông Vương Ngọc Văn - Giám đốc Ban TCHC tuyên bố lý do giới thiĐại hội

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Tốn, Bí thư Chi bộ, Uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất năm 2018, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc chia cổ tức năm 2017 là 15% và dự kiến chi trả có thể trong quý II năm 2018; mức cổ tức năm 2018 dự kiến là 10% và chi trả bằng tiền mặt đồng thời thông qua Tờ trình và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Về công tác Đầu tư năm 2018: Công ty sẽ tập trung, ưu tiên cho việc triển khai trước 6,4Km tuyến ống truyền tải Nước sạch và Trạm Điều tiết lưu lượng Tây Mỗ; Đầu tư 21Km tuyến ống truyền tải Nước sạch đoạn từ cọc 327 (cổng viện phim) đến cọc 750 (cầu chui dân sinh Km9+656).

 

Ông Nguyễn Văn Tốn – Tổng Giám đốc Công ty phát biểu tại Đại hội.

Ông Lưu Việt Thịnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã báo cáo Đại hội: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo Quyết định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP.

Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông cho Hội đồng quản trị về việc triển khai dự án giai đoạn II như Báo cáo số 286/2018/BC-HĐQT ngày 9/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế năm 2018 để quyết định mức chi tạm ứng cổ tức, thời gian chi trả phù hợp và triển khai các bước tiếp theo để tăng vốn cổ phần.

 

Chủ tịch HĐQT Lưu Việt Thịnh báo cáo tại Đại hội.

 

Các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.

 

Download:                  Đánh giá (Lượt bình chọn: )   
    Bình luận (0)        Gửi bạn bè        Bản in
Các tin khác