Thứ tư, 18.05.2022, 02:21pm (GMT+7)

Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (ngày 27-4-2021).
Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (ngày 27-4-2021).
Chi tiết
Dự thảo nghị quyết
Dự thảo nghị quyết (Thứ bảy, 17.04.2021, 12:45am)
Dự thảo nghị quyết
Chi tiết
Tờ trình nhân sự
Tờ trình nhân sự (Thứ bảy, 17.04.2021, 12:42am)
Tờ trình nhân sự
Chi tiết
Báo cáo thực hiện các nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT
Báo cáo thực hiện các nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT
Chi tiết
Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021
Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021
Chi tiết
Dự thảo sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị
Dự thảo sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị
Chi tiết
Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng quản trị năm 2021
Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng quản trị năm 2021
Chi tiết
Dự thảo sửa đổi điều lệ công ty
Dự thảo sửa đổi điều lệ công ty (Thứ bảy, 17.04.2021, 12:26am)
Dự thảo sửa đổi điều lệ công ty
Chi tiết
Thỏa ước lao động tập thể Công ty.
Thỏa ước lao động tập thể Công ty. (Thứ tư, 15.01.2020, 01:19pm)
Thỏa ước lao động tập thể Công ty.
Chi tiết
Thỏa ước lao động tập thể Công ty.
Nội quy lao động Công ty. (Thứ tư, 15.01.2020, 01:18pm)
Nội quy lao động Công ty.
Chi tiết
Điều lệ & Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà
Điều lệ & Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà
Chi tiết