Thứ hai, 04.07.2022, 06:25pm (GMT+7)

Chi tiêu chất lượng nước tháng 6/2022 đã qua thử nghiệm
Chi tiêu chất lượng nước tháng 6/2022 đã qua thử nghiệm
Chi tiết
Chỉ tiêu chất lượng nước ngày 09/05/2022 đã qua thử nghiệm
Chỉ tiêu chất lượng nước ngày 09/05/2022 đã qua thử nghiệm
Chi tiết
Chỉ tiêu chất lượng nước tháng 04/2022 đã qua thử nghiệm
Chỉ tiêu chất lượng nước tháng 04/2022 đã qua thử nghiệm
Chi tiết
Chi tiêu chất lượng nước ngày 11/04/2022 đã qua thử nghiệm
Chi tiêu chất lượng nước ngày 11/04/2022 đã qua thử nghiệm
Chi tiết
Chỉ tiêu chất lượng nước Tháng 3/2022 đã qua thử nghiệm
Chỉ tiêu chất lượng nước Tháng 3/2022 đã qua thử nghiệm
Chi tiết
Chi tiêu chất lượng nước ngày 14/03/2022 đã qua thử nghiệm
Chi tiêu chất lượng nước ngày 14/03/2022 đã qua thử nghiệm
Chi tiết
Chỉ tiêu chất lượng nước tháng 02/2022 đã qua thử nghiệm
Chỉ tiêu chất lượng nước tháng 02/2022 đã qua thử nghiệm
Chi tiết
Chỉ tiêu chất lượng nước ngày 07/02/2022 đã qua thử nghiệm
Chỉ tiêu chất lượng nước ngày 07/02/2022 đã qua thử nghiệm
Chi tiết
Chỉ tiêu chất lượng nước tháng 01/2022 đã qua thử nghiệm
Chỉ tiêu chất lượng nước tháng 01/2022 đã qua thử nghiệm
Chi tiết
Chỉ tiêu chất lượng nước ngày 03/01/2022 đã qua thử nghiệm
Chỉ tiêu chất lượng nước ngày 03/01/2022 đã qua thử nghiệm
Chi tiết
Kết quả giám sát vệ sinh, chất lượng nước tại Nhà máy nước Sông Đà tháng 11/2021
Kết quả giám sát vệ sinh, chất lượng nước tại Nhà máy nước Sông Đà tháng 11/2021
Chi tiết