Thứ bảy, 22.01.2022, 02:43pm (GMT+7)

Chỉ tiêu chất lượng nước ngày 03/01/2022 đã qua thử nghiệm
Chỉ tiêu chất lượng nước ngày 03/01/2022 đã qua thử nghiệm
Chi tiết
Kết quả giám sát vệ sinh, chất lượng nước tại Nhà máy nước Sông Đà tháng 11/2021
Kết quả giám sát vệ sinh, chất lượng nước tại Nhà máy nước Sông Đà tháng 11/2021
Chi tiết
Chỉ tiêu chất lượng nước ngày 01/12/2021 đã qua thử nghiệm
Chỉ tiêu chất lượng nước ngày 01/12/2021 đã qua thử nghiệm
Chi tiết
Chỉ tiêu chất lượng nước tháng 11/2021 đã qua thử nghiệm
Chỉ tiêu chất lượng nước tháng 11/2021 đã qua thử nghiệm
Chi tiết
Chỉ tiêu chất lượng nước ngày 08/11 và ngày 15/11/2021 đã qua thử nghiệm
Chỉ tiêu chất lượng nước ngày 08/11 và ngày 15/11/2021 đã qua thử nghiệm
Chi tiết
Chỉ tiêu chất lượng nước tháng 10/2021 đã qua thử nghiệm
Chỉ tiêu chất lượng nước tháng 10/2021 đã qua thử nghiệm
Chi tiết
Chỉ tiêu chất lượng nước ngày 01/11/2021 đã qua thử nghiệm
Chỉ tiêu chất lượng nước ngày 01/11/2021 đã qua thử nghiệm
Chi tiết
Chỉ tiêu chất lượng nước ngày 04/10/2021 đã qua thử nghiệm
Chỉ tiêu chất lượng nước ngày 04/10/2021 đã qua thử nghiệm
Chi tiết
Chỉ tiêu chất lượng nước tháng 9/2021 đã qua thử nghiệm
Chỉ tiêu chất lượng nước tháng 9/2021 đã qua thử nghiệm
Chi tiết
Chi tiêu chất lượng nước thành phẩm (chỉ tiêu loại B) ngày 13/8/2021 đã qua thử nghiệm
Chi tiêu chất lượng nước thành phẩm (chỉ tiêu loại B) ngày 13/8/2021 đã qua thử nghiệm
Chi tiết
Chỉ tiêu chất lượng nước ngày 06/09/2021 đã qua thử nghiệm
Chỉ tiêu chất lượng nước ngày 06/09/2021 đã qua thử nghiệm
Chi tiết