Thứ hai, 25.10.2021, 10:55pm (GMT+7)

Chỉ tiêu chất lượng nước ngày 04/10/2021 đã qua thử nghiệm
Chỉ tiêu chất lượng nước ngày 04/10/2021 đã qua thử nghiệm
Chi tiết
Chỉ tiêu chất lượng nước tháng 9/2021 đã qua thử nghiệm
Chỉ tiêu chất lượng nước tháng 9/2021 đã qua thử nghiệm
Chi tiết
Chi tiêu chất lượng nước thành phẩm (chỉ tiêu loại B) ngày 13/8/2021 đã qua thử nghiệm
Chi tiêu chất lượng nước thành phẩm (chỉ tiêu loại B) ngày 13/8/2021 đã qua thử nghiệm
Chi tiết
Chỉ tiêu chất lượng nước ngày 06/09/2021 đã qua thử nghiệm
Chỉ tiêu chất lượng nước ngày 06/09/2021 đã qua thử nghiệm
Chi tiết
Chỉ tiêu chất lượng nước tháng 8/2021 đã qua thử nghiệm
Chỉ tiêu chất lượng nước tháng 8/2021 đã qua thử nghiệm
Chi tiết
Chỉ tiêu chất lượng nước tháng 7 đã qua thử nghiệm năm 2021
Chỉ tiêu chất lượng nước tháng 7 đã qua thử nghiệm năm 2021
Chi tiết
Chất lượng nước tháng 6 đã qua thử nghiệm năm 2021
Chất lượng nước tháng 6 đã qua thử nghiệm năm 2021
Chi tiết
Chỉ tiêu chất lượng Nước tháng 0̀5 đã qua thử nghiệm năm 2021.
Chỉ tiêu chất lượng Nước tháng 0̀5 đã qua thử nghiệm năm 2021.
Chi tiết
Chỉ tiêu chất lượng Nước tháng 0̀4 đã qua thử nghiệm năm 2021.
Chỉ tiêu chất lượng Nước tháng 0̀4 đã qua thử nghiệm năm 2021.
Chi tiết
Chỉ tiêu chất lượng Nước tháng 0̀3 đã qua thử nghiệm năm 2021.
Chỉ tiêu chất lượng Nước tháng 0̀3 đã qua thử nghiệm năm 2021.
Chi tiết
Chỉ tiêu chất lượng Nước tháng 0̀2 đã qua thử nghiệm năm 2021.
Chỉ tiêu chất lượng Nước tháng 0̀2 đã qua thử nghiệm năm 2021.
Chi tiết