Thứ sáu, 16.11.2018, 02:08am (GMT+7)

Thông tin chi tiết kết quả lựa chọn nhà thầu - Gói thầu TVKS 03 - Tư vấn khảo sát XD - Thiết kế kỹ
Thông tin chi tiết kết quả lựa chọn nhà thầu - Gói thầu TVKS 03 - Tư vấn khảo sát XD - Thiết kế kỹ...
Chi tiết
Quyết định thành lập Ban quản lý Dự án
Quyết định thành lập Ban quản lý Dự án
Chi tiết
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thi công Giai đoạn II - Phân Kỳ I
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu thi công Giai đoạn II - Phân Kỳ I
Chi tiết
Thông báo kế hoạch đấu thầu Giai đoạn II - Phân kỳ I
Thông báo kế hoạch đấu thầu Giai đoạn II - Phân kỳ I
Chi tiết
Thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu Giai đoạn II - Phân kỳ I
Thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu Giai đoạn II - Phân kỳ I
Chi tiết
Hướng dẫn triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2014
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số:65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua
Chi tiết
HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG NĂM 2012
Ngày 26 tháng 10 năm 2012, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã có Quyết định số: 0545/2012/QĐ-HĐQT về việc ban hành Quy chế Thi đua Khen thưởng của Tổng công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
Chi tiết
Hướng dẫn triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2011
Thông tư số 02/2011/TT – BNV ngày 24/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ – CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ
Chi tiết
Danh sách các danh hiệu thi đua năm 2010
Danh sách các danh hiệu thi đua năm 2010 (Thứ ba, 25.01.2011, 05:15pm)
Danh sách các danh hiệu thi đua năm 2010
Chi tiết
Hướng dẫn triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2010
Ngày 13/10/2010, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã có Quyết định số 0709/2010/QĐ-HĐQ ban hành Quy chế thi đua khen thưởng của Tổng công ty CP VINACONEX và Quyết định số 0710/2010/QĐ-HĐQ ban hành Quy định khen thưởng “Doanh nghiệp VINACONEX tiêu biểu”, “Đơn vị VINACONEX tiêu biểu” và “Nhà quản lý...
Chi tiết