Chủ nhật, 01.08.2021, 09:31pm (GMT+7)

Chỉ tiêu chất lượng nước tháng 7 đã qua thử nghiệm năm 2021
Chỉ tiêu chất lượng nước tháng 7 đã qua thử nghiệm năm 2021
Chi tiết
Chất lượng nước tháng 6 đã qua thử nghiệm năm 2021
Chất lượng nước tháng 6 đã qua thử nghiệm năm 2021
Chi tiết
Chỉ tiêu chất lượng Nước tháng 0̀5 đã qua thử nghiệm năm 2021.
Chỉ tiêu chất lượng Nước tháng 0̀5 đã qua thử nghiệm năm 2021.
Chi tiết
Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (ngày 27-4-2021).
Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (ngày 27-4-2021).
Chi tiết
Dự thảo nghị quyết
Dự thảo nghị quyết (Thứ bảy, 17.04.2021, 12:45am)
Dự thảo nghị quyết
Chi tiết
Quy chế bầu cử
Quy chế bầu cử (Thứ bảy, 17.04.2021, 12:43am)
Quy chế bầu cử
Chi tiết
Tờ trình nhân sự
Tờ trình nhân sự (Thứ bảy, 17.04.2021, 12:42am)
Tờ trình nhân sự
Chi tiết
Báo cáo thực hiện các nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT
Báo cáo thực hiện các nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT
Chi tiết
Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021
Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021
Chi tiết
Dự thảo sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị
Dự thảo sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị
Chi tiết
Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng quản trị năm 2021
Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng quản trị năm 2021
Chi tiết