Thứ ba, 11.08.2020, 01:06pm (GMT+7)

Chỉ tiêu chất lượng Nước tháng 05 đã qua thử nghiệm năm 2020.
Chỉ tiêu chất lượng Nước tháng 05 đã qua thử nghiệm năm 2020.
Chi tiết
Chỉ tiêu chất lượng Nước tháng 04 đã qua thử nghiệm năm 2020.
Chỉ tiêu chất lượng Nước tháng 04 đã qua thử nghiệm năm 2020.
Chi tiết
Chỉ tiêu chất lượng Nước tháng 03 đã qua thử nghiệm năm 2020.
Chỉ tiêu chất lượng Nước tháng 03 đã qua thử nghiệm năm 2020.
Chi tiết
Chỉ tiêu chất lượng Nước tháng 02 đã qua thử nghiệm năm 2020.
Chỉ tiêu chất lượng Nước tháng 02 đã qua thử nghiệm năm 2020.
Chi tiết
Thỏa ước lao động tập thể Công ty.
Thỏa ước lao động tập thể Công ty. (Thứ tư, 15.01.2020, 01:19pm)
Thỏa ước lao động tập thể Công ty.
Chi tiết
Thỏa ước lao động tập thể Công ty.
Nội quy lao động Công ty. (Thứ tư, 15.01.2020, 01:18pm)
Nội quy lao động Công ty.
Chi tiết
Thỏa ước lao động tập thể Công ty.
Chỉ tiêu chất lượng Nước tháng 01 đã qua thử nghiệm năm 2020.
Chi tiết
Chỉ tiêu chất lượng Nước tháng 12 đã qua thử nghiệm năm 2019.
Chỉ tiêu chất lượng Nước tháng 12 đã qua thử nghiệm năm 2019.
Chi tiết
Chỉ tiêu chất lượng Nước tháng 11 đã qua thử nghiệm năm 2019.
Chỉ tiêu chất lượng Nước tháng 11 đã qua thử nghiệm năm 2019.
Chi tiết
Chỉ tiêu chất lượng Nước tháng 10 đã qua thử nghiệm năm 2019.
Chỉ tiêu chất lượng Nước tháng 10 đã qua thử nghiệm năm 2019.
Chi tiết
Chỉ tiêu chất lượng Nước tháng 09 đã qua thử nghiệm năm 2019.
Chỉ tiêu chất lượng Nước tháng 09 đã qua thử nghiệm năm 2019.
Chi tiết