Thứ hai, 26.10.2020, 02:28pm (GMT+7)

Chỉ tiêu chất lượng Nước tháng 9 đã qua thử nghiệm năm 2020.
Chỉ tiêu chất lượng Nước tháng 9 đã qua thử nghiệm năm 2020.
Chi tiết
Chỉ tiêu chất lượng Nước tháng 08 đã qua thử nghiệm năm 2020.
Chỉ tiêu chất lượng Nước tháng 08 đã qua thử nghiệm năm 2020.
Chi tiết
Chỉ tiêu chất lượng Nước tháng 07 đã qua thử nghiệm năm 2020.
Chỉ tiêu chất lượng Nước tháng 07 đã qua thử nghiệm năm 2020.
Chi tiết
Chỉ tiêu chất lượng Nước tháng 06 đã qua thử nghiệm năm 2020.
Chỉ tiêu chất lượng Nước tháng 06 đã qua thử nghiệm năm 2020.
Chi tiết
Chỉ tiêu chất lượng Nước tháng 05 đã qua thử nghiệm năm 2020.
Chỉ tiêu chất lượng Nước tháng 05 đã qua thử nghiệm năm 2020.
Chi tiết
Chỉ tiêu chất lượng Nước tháng 04 đã qua thử nghiệm năm 2020.
Chỉ tiêu chất lượng Nước tháng 04 đã qua thử nghiệm năm 2020.
Chi tiết
Chỉ tiêu chất lượng Nước tháng 03 đã qua thử nghiệm năm 2020.
Chỉ tiêu chất lượng Nước tháng 03 đã qua thử nghiệm năm 2020.
Chi tiết
Chỉ tiêu chất lượng Nước tháng 02 đã qua thử nghiệm năm 2020.
Chỉ tiêu chất lượng Nước tháng 02 đã qua thử nghiệm năm 2020.
Chi tiết
Thỏa ước lao động tập thể Công ty.
Thỏa ước lao động tập thể Công ty. (Thứ tư, 15.01.2020, 01:19pm)
Thỏa ước lao động tập thể Công ty.
Chi tiết
Thỏa ước lao động tập thể Công ty.
Nội quy lao động Công ty. (Thứ tư, 15.01.2020, 01:18pm)
Nội quy lao động Công ty.
Chi tiết
Thỏa ước lao động tập thể Công ty.
Chỉ tiêu chất lượng Nước tháng 01 đã qua thử nghiệm năm 2020.
Chi tiết