Thứ tư, 16.10.2019, 06:26am (GMT+7)

Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ Qũy của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của Quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ
Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ Qũy của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của Quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ.
Chi tiết
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán ngày 20 tháng 3
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Chi tiết
Quyết định của HĐQT Công ty về việc: Bổ nhiệm cán bộ
Quyết định của HĐQT Công ty về việc: Bổ nhiệm cán bộ.
Chi tiết
Quyết định của HĐQT Công ty về việc: Đổi tên Ban quản lý Dự án
Quyết định của HĐQT Công ty về việc: Đổi tên Ban quản lý Dự án.
Chi tiết
Quyết định của HĐQT Công ty về việc: Đổi tên Ban quản lý Dự án
Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà.
Chi tiết
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Công ty Đại chúng, người nội bộ của Quỹ Đại chúng và người có liên quan của người nội bộ
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Công ty Đại chúng, người nội bộ của Quỹ Đại chúng và người có liên quan của người nội bộ
Chi tiết
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc: Xin phê duyệt việc không yêu cầu các cá nhân, tổ chức liên quan bồi thường thiệt hại đối với chi phí sửa chữa, khắc phục sự cố tuyến ống
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc: Xin phê duyệt việc không yêu cầu các cá nhân, tổ chức liên quan bồi thường thiệt hại đối với chi phí sửa chữa, khắc phục sự cố tuyến ống.
Chi tiết
Công bố thông tin về việc: Thay đổi thông tin về tên Công ty
Công bố thông tin về việc: Thay đổi thông tin về tên Công ty
Chi tiết
Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ Qũy của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của Quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ.
Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ Qũy của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của Quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ.
Chi tiết
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn.
Chi tiết
Công bố thông tin về việc tổ chức Họp Đại hội đồng Cổ đông Bất thường năm 2018.
Công bố thông tin về việc tổ chức Họp Đại hội đồng Cổ đông Bất thường năm 2018.
Chi tiết