Thứ bảy, 15.12.2018, 05:11am (GMT+7)

Quyết định của HĐQT Công ty về việc: Đổi tên Ban quản lý Dự án
Quyết định của HĐQT Công ty về việc: Đổi tên Ban quản lý Dự án.
Chi tiết
Quyết định của HĐQT Công ty về việc: Đổi tên Ban quản lý Dự án
Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà.
Chi tiết
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Công ty Đại chúng, người nội bộ của Quỹ Đại chúng và người có liên quan của người nội bộ
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Công ty Đại chúng, người nội bộ của Quỹ Đại chúng và người có liên quan của người nội bộ
Chi tiết
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc: Xin phê duyệt việc không yêu cầu các cá nhân, tổ chức liên quan bồi thường thiệt hại đối với chi phí sửa chữa, khắc phục sự cố tuyến ống
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc: Xin phê duyệt việc không yêu cầu các cá nhân, tổ chức liên quan bồi thường thiệt hại đối với chi phí sửa chữa, khắc phục sự cố tuyến ống.
Chi tiết
Công bố thông tin về việc: Thay đổi thông tin về tên Công ty
Công bố thông tin về việc: Thay đổi thông tin về tên Công ty
Chi tiết
Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ Qũy của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của Quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ.
Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ Qũy của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của Quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ.
Chi tiết
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn.
Chi tiết
Công bố thông tin về việc tổ chức Họp Đại hội đồng Cổ đông Bất thường năm 2018.
Công bố thông tin về việc tổ chức Họp Đại hội đồng Cổ đông Bất thường năm 2018.
Chi tiết
Công bố thông tin về việc Bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý Dự án (ông Nguyễn Anh Tuấn)
Công bố thông tin về việc Bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý Dự án (ông Nguyễn Anh Tuấn)
Chi tiết
Công bố thông tin về việc từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty
Công bố thông tin về việc từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.
Chi tiết
Báo cáo về ngày trở thành/không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng 2018
Báo cáo về ngày trở thành/không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng
Chi tiết