Thứ tư, 17.07.2019, 04:21am (GMT+7)

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (ngày 04-06-2019)
Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (ngày 04-06-2019)
Chi tiết
Công bố thông tin về việc:Thôi giao nhiệm vụ Giám đốc Ban QLDA (Ông Vũ Đức Toản) và bổ nhiệm Giám đốc Ban QLDA (Ông Nguyễn Xuân Quý)
Công bố thông tin về việc:Thôi giao nhiệm vụ Giám đốc Ban QLDA (Ông Vũ Đức Toản) và bổ nhiệm Giám đốc Ban QLDA (Ông Nguyễn Xuân Quý)
Chi tiết
Thông báo về việc: Thanh toán 3% cổ tức còn lại năm 2018 và tạm ứng 2% cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.
Thông báo về việc: Thanh toán 3% cổ tức còn lại năm 2018 và tạm ứng 2% cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.
Chi tiết
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (ngày 26/04/2019)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (ngày 26/04/2019)
Chi tiết
Nghị quyết của HĐQT về việc: Chốt danh sách cổ đông để chi trả 3% cổ tức còn lại năm 2018 và tạm ứng 2% cổ tức năm 2019.
Nghị quyết của HĐQT về việc: Chốt danh sách cổ đông để chi trả 3% cổ tức còn lại năm 2018 và tạm ứng 2% cổ tức năm 2019.
Chi tiết
Nghị quyết của HĐQT về việc: Bổ nhiểm và Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty
Nghị quyết của HĐQT về việc: Bổ nhiểm và Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty
Chi tiết
Giới thiệu Ứng viên tham gia HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà
Giới thiệu Ứng viên tham gia HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà
Chi tiết
Nghị quyết họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà
Nghị quyết họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà
Chi tiết
Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà
Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà
Chi tiết
Nghị quyết của HĐQT về việc: Chốt danh sách Cổ đông để thực hiện quyền tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019
Nghị quyết của HĐQT về việc: Chốt danh sách Cổ đông để thực hiện quyền tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019
Chi tiết
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018
Chi tiết