Thứ bảy, 23.11.2019, 01:58am (GMT+7)

Công bố thông tin về việc: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Công bố thông tin về việc: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Chi tiết
Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Công ty (ngày 05/11/2019).
Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Công ty (ngày 05/11/2019).
Chi tiết
Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ngày 24 tháng 10 năm 2019.
Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ngày 24 tháng 10 năm 2019.
Chi tiết
Công bố thông tin về việc: Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty (ông Đào Gia Thắng) ngày 01-10-2019.
Công bố thông tin về việc: Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty (ông Đào Gia Thắng) ngày 01-10-2019.
Chi tiết
Công bố thông tin về việc: Thôi giao nhiệm vụ Kế toán trưởng (ông Hoàng Văn Anh) ngày 01/10/2019.
Công bố thông tin về việc: Thôi giao nhiệm vụ Kế toán trưởng (ông Hoàng Văn Anh) ngày 01/10/2019.
Chi tiết
Công bố thông tin về việc: Thôi giao nhiệm vụ Giám đốc Ban Kỹ thuật (ông Trần Văn Tiển) ngày 01/10/2019.
Công bố thông tin về việc: Thôi giao nhiệm vụ Giám đốc Ban Kỹ thuật (ông Trần Văn Tiển) ngày 01/10/2019.
Chi tiết
Thông báo về việc: Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền lần 2.
Thông báo về việc: Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền lần 2.
Chi tiết
Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán ( 22/8/2019).
Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán ( 22/8/2019).
Chi tiết
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc: Chốt danh sách cổ đông để tạm ứng 8% cổ tức năm 2019 bằng tiền.
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc: Chốt danh sách cổ đông để tạm ứng 8% cổ tức năm 2019 bằng tiền.
Chi tiết
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 16/8/2019.
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 16/8/2019.
Chi tiết
Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.
Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.
Chi tiết