Thứ tư, 03.03.2021, 09:57am (GMT+7)

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty Niêm yết năm 2020.
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty Niêm yết năm 2020.
Chi tiết
Nghị quyết họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà Quý I/2021 (ngày 26/1/2021)
Nghị quyết họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà Quý I/2021 (ngày 26/1/2021)
Chi tiết
Công bố thông tin về việc: Thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
Công bố thông tin về việc: Thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
Chi tiết
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ Quỹ của người nội bộ của Công ty Đại chúng, người nội bộ của Quỹ Đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (31/12/2020).
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ Quỹ của người nội bộ của Công ty Đại chúng, người nội bộ của Quỹ Đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (31/12/2020).
Chi tiết
Công bố thông tin về việc: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
Công bố thông tin về việc: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
Chi tiết
Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ Quỹ của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của Quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (23-12-2020)
Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ Quỹ của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của Quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (23-12-2020)
Chi tiết
Công bố thông tin về việc: Thông báo chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản.
Công bố thông tin về việc: Thông báo chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản.
Chi tiết
Công bố thông tin về việc: Thay đổi nhận sự Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ và thành viên HĐQT Công ty.
Công bố thông tin về việc: Thay đổi nhận sự Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ và thành viên HĐQT Công ty.
Chi tiết
Công bố thông tin về việc: Giải trình chênh lệch từ 10% trở lên LNST so với cùng kỳ năm trước (năm 2020).
Công bố thông tin về việc: Giải trình chênh lệch từ 10% trở lên LNST so với cùng kỳ năm trước (năm 2020).
Chi tiết
Công bố thông tin về việc: Giải trình chênh lệch từ 10% trở lên LNST so với cùng kỳ năm trước và Báo cáo Tài chính giữa liên độ.
Công bố thông tin về việc: Giải trình chênh lệch từ 10% trở lên LNST so với cùng kỳ năm trước và Báo cáo Tài chính giữa liên độ.
Chi tiết
Công bổ thông tin về việc: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc nhà máy (ông Trịnh Văn Nam)
Công bổ thông tin về việc: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc nhà máy (ông Trịnh Văn Nam)
Chi tiết