Thứ ba, 17.09.2019, 04:10pm (GMT+7)

Thông báo về việc: Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền lần 2.
Thông báo về việc: Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền lần 2.
Chi tiết
Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán ( 22/8/2019).
Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán ( 22/8/2019).
Chi tiết
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc: Chốt danh sách cổ đông để tạm ứng 8% cổ tức năm 2019 bằng tiền.
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc: Chốt danh sách cổ đông để tạm ứng 8% cổ tức năm 2019 bằng tiền.
Chi tiết
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 16/8/2019.
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 16/8/2019.
Chi tiết
Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.
Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.
Chi tiết
Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (ngày 04-06-2019)
Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (ngày 04-06-2019)
Chi tiết
Công bố thông tin về việc:Thôi giao nhiệm vụ Giám đốc Ban QLDA (Ông Vũ Đức Toản) và bổ nhiệm Giám đốc Ban QLDA (Ông Nguyễn Xuân Quý)
Công bố thông tin về việc:Thôi giao nhiệm vụ Giám đốc Ban QLDA (Ông Vũ Đức Toản) và bổ nhiệm Giám đốc Ban QLDA (Ông Nguyễn Xuân Quý)
Chi tiết
Thông báo về việc: Thanh toán 3% cổ tức còn lại năm 2018 và tạm ứng 2% cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.
Thông báo về việc: Thanh toán 3% cổ tức còn lại năm 2018 và tạm ứng 2% cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.
Chi tiết
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (ngày 26/04/2019)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (ngày 26/04/2019)
Chi tiết
Nghị quyết của HĐQT về việc: Chốt danh sách cổ đông để chi trả 3% cổ tức còn lại năm 2018 và tạm ứng 2% cổ tức năm 2019.
Nghị quyết của HĐQT về việc: Chốt danh sách cổ đông để chi trả 3% cổ tức còn lại năm 2018 và tạm ứng 2% cổ tức năm 2019.
Chi tiết
Nghị quyết của HĐQT về việc: Bổ nhiểm và Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty
Nghị quyết của HĐQT về việc: Bổ nhiểm và Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty
Chi tiết