Thứ ba, 26.03.2019, 06:18pm (GMT+7)

Nghị quyết họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà
Nghị quyết họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà
Chi tiết
Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà
Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà
Chi tiết
Nghị quyết của HĐQT về việc: Chốt danh sách Cổ đông để thực hiện quyền tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019
Nghị quyết của HĐQT về việc: Chốt danh sách Cổ đông để thực hiện quyền tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019
Chi tiết
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018
Chi tiết
Công bố thông tin về việc: Giải trình chênh lệch từ 10% trở lên LNST so với cùng kỳ năm trước
Công bố thông tin về việc: Giải trình chênh lệch từ 10% trở lên LNST so với cùng kỳ năm trước
Chi tiết
Công bố thông tin về việc: Thôi giao nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty và Thanh lý Hợp đồng lao động đối với ông (Nguyễn Quang Hưng)
Công bố thông tin về việc: Thôi giao nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty và Thanh lý Hợp đồng lao động đối với ông (Nguyễn Quang Hưng)
Chi tiết
Công bố thông tin về việc: Bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty (Ông Hoàng Văn Anh)
Công bố thông tin về việc: Bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty (Ông Hoàng Văn Anh)
Chi tiết
Quyết định bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty
Quyết định bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty
Chi tiết
Công bố thông tin về việc: Thôi giao nhiệm vụ Giám đốc Ban Kinh doanh & PTTT (Ông Đào Mạnh Hà) và bổ nhiệm Giám đốc Ban Kinh doanh & PTTT (Ông Trần Văn)
Công bố thông tin về việc: Thôi giao nhiệm vụ Giám đốc Ban Kinh doanh & PTTT (Ông Đào Mạnh Hà) và bổ nhiệm Giám đốc Ban Kinh doanh & PTTT (Ông Trần Văn)
Chi tiết
Công bố thông tin về việc: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Tài chính và Kinh doanh Phát triển Thị trường (Ông Bùi Đăng Khoa)
Công bố thông tin về việc: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Tài chính và Kinh doanh Phát triển Thị trường (Ông Bùi Đăng Khoa)
Chi tiết
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ Quỹ của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của Quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (ngày 14-11-2018)
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ Quỹ của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của Quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (ngày 14-11-2018)
Chi tiết