Thứ bảy, 22.01.2022, 04:33pm (GMT+7)

Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự
Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự
Chi tiết
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về giao dịch với Bên có liên quan
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về giao dịch với Bên có liên quan
Chi tiết
CBTT NQ của HĐQT về hợp đồng với bên có liên quan
CBTT NQ của HĐQT về hợp đồng với bên có liên quan
Chi tiết
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ - T8/2021
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ - T8/2021
Chi tiết
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và Người liên quan đến người nội bộ
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và Người liên quan đến người nội bộ
Chi tiết
Công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban CKNN và Sở DGCK Hà Nội
Công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban CKNN và Sở DGCK Hà Nội
Chi tiết
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2021
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2021
Chi tiết
Công bố thông tin về việc Ký hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
Công bố thông tin về việc Ký hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
Chi tiết
Công bố thông tin về việc bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty
Công bố thông tin về việc bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty
Chi tiết
Nghị quyết HĐQT ngày 27/4/2021 về việc bầu Chủ tịch  HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.
Nghị quyết HĐQT ngày 27/4/2021 về việc bầu Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.
Chi tiết
Thông báo về việc: Ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Thông báo về việc: Ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Chi tiết