Thứ hai, 04.07.2022, 06:59pm (GMT+7)
Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thương niên năm 2022
Thứ bảy, 26.03.2022, 10:35am                                                                                                                                                             Lượt xem: 412

Quý Cổ đông vui lòng mở file đính kèm để lấy tài liệu Họp Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, xin cảm ơn !

1. Chương trình Đại hội (Xem tại đây);

2. Quý chế Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 (Xem tại đây);

3. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (Xem tại đây);

4. Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (Xem tại đây);

5. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 (Xem tại đây);

6. Báo cáo Thực hiện các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông cho Hội đồng quản trị năm 2021 (Xem tại đây);

7. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán (Xem tại đây);

8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty (Xem tại đây);

9. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 (Xem tại đây);

10. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 (Xem tại đây);

11. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà (Xem tại đây);

12. Tờ trình xin phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty (Xem tại đây);

13. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 (Xem tại đây);

14. Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty (Xem tại đây);

15. Dự thảo Nghị quyết Đại hội (Xem tại đây);

Mẫu phiếu bẩu cử (Xem tại đây)

Mẫu phiếu biểu quyết (Xem tại đây)

Download:                  Đánh giá (Lượt bình chọn: )   
    Bình luận (0)        Gửi bạn bè        Bản in
Các tin khác