Thứ hai, 26.10.2020, 01:25pm (GMT+7)
Tài liệu họp hội cổ đông thường niên năm 2015
Thứ hai, 16.03.2015, 09:58am                                                                                                                                                             Lượt xem: 226

 Công ty CP Nước sạch Vinaconex trân trọng gửi tới Quý Cổ đông các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty ngày 31/03/2015.

1. Giấy mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

2. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

3. Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

4. Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

5. Thông báo tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020.

6. Quy định về việc tham gia ứng cử, đề cử vào HĐQT, BKS.

7. Đơn đề cử tham gia thành viên HĐQT.

8. Đơn ứng cử tham gia thành viên BKS.

9. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

10. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.

11. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.

12. Báo cáo Hội đồng quản trị tổng kết hết nhiệm kỳ 2009 – 2015 và định hướng phát triển 5 năm tiếp theo (2015 - 2020).

13. Báo cáo Ban Kiểm soát tổng kết hết nhiệm kỳ 2009 – 2015 và định hướng phát triển 5 năm tiếp theo (2015 - 2020).

14. Tờ trình phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2015.

15. Tờ trình phương án phân phối lợi nhận năm 2014 và trích nộp các quỹ.

16. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2015.

17. Quy chế bầu cử.

Download:                  Đánh giá (Lượt bình chọn: )   
    Bình luận (0)        Gửi bạn bè        Bản in
Các tin khác