Chủ nhật, 27.09.2020, 12:26am (GMT+7)
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Thứ bảy, 23.03.2019, 04:08pm                                                                                                                                                             Lượt xem: 447

 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tài liệu gồm: 
0-Mục lục (Xem tại đây)
1- Chương trình Đại hội (Xem tại đây) và quy chế Đại hội ( Xem tại đây)
2- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 (Xem tại đây)
3- Tờ trình xin phê duyệt Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018 (Xem tại đây)
4- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. (Xem tại đây)
5- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 (Xem tại đây)
6- Báo cáo về việc thực hiện các nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT đối với việc triển khai Dự án Giai đoạn II. (Xem tại đây)
7- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019. (Xem tại đây)
8- Tờ trình phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019. (Xem tại đây)
9- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019. (Xem tại đây)
10- Tờ trình phương án khen thưởng năm 2019 (Xem tại đây)
11- Tờ trình về việc triển khai đầu tư Dự án Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông giai đoạn 2, nâng công suất lên 600.000m3/ngđ (Xem tại đây)
12- Tờ trình thay đổi cơ cấu quản trị Công ty (Xem tại đây); Sửa đổi, bổ sung Điều lệ (Xem tại đây); Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (Xem tại đây)
13- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 (Xem tại đây)
14- Thông báo về việc bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị. (Xem tại đây)
15- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2019 (Xem tại đây)

 

Download:                  Đánh giá (Lượt bình chọn: )   
    Bình luận (0)        Gửi bạn bè        Bản in
Các tin khác