Thứ bảy, 26.09.2020, 11:55pm (GMT+7)
Tài liệu họp Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2017
Thứ hai, 06.03.2017, 10:12am                                                                                                                                                             Lượt xem: 250

 Công ty CP Nước sạch Vinaconex trân trọng gửi tới Quý Cổ đông các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty ngày 21/03/2017.

1. Giấy mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

2. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

3. Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

4. Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

5. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

6. Dự thảo quy chế làm việc.

7. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.

8. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 (Muc: Quan hệ cổ đông; phần Báo cáo Tài chính năm 2016).

9. Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

10. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

11. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

12. Báo cáo thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020.

13. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án Giai đoạn II và kế hoạch đầu tư năm 2017.

14. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017.

15. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận (cổ tức năm 2016).

16. Tờ trình trích lập các quỹ năm 2016.

17. Tờ trình của Ban quản lý Dự án về đầu tư Giai đoạn II.

18. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

 

Download:                  Đánh giá (Lượt bình chọn: )   
    Bình luận (0)        Gửi bạn bè        Bản in
Các tin khác