Thứ tư, 18.05.2022, 01:35pm (GMT+7)
Mục Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Thứ ba, 06.04.2021, 04:09pm                                                                                                                                                             Lượt xem: 631

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà.

 

Bộ tài liệu Đại hội gửi kèm (để xem nội dung, xin vui lòng kích vào tên văn bản).

 

1. Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021. 

 

2. Quy chế Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

 

3. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

 

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

 

5. Báo cáo về việc thực hiện các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị đối với các việc triển khai Dự án giai đoạn II.

 

6. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán.

 

6.1. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

 

7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

 

8. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT năm 2020 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021.

 

9. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021.

 

10. Tờ trình thay đổi cơ cấu quản trị Công ty.

 

11. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ, quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

 

11.1. Dự thảo sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

 

11.2. Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

 

11.3. Dự thảo quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

 

12. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

13. Quy chế bầu cử.

 

14. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Download:                  Đánh giá (Lượt bình chọn: )   
    Bình luận (0)        Gửi bạn bè        Bản in
Các tin khác