CÔNG TY CÔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
Thứ hai, 09.04.2018, 10:19am (GMT7)

 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

 

- Dự thảo Quy chế Đại hội

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán.

5. Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc: thực hiện các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông cho HĐQT đối với việc triển khai Dự án giai đoạn II.

6. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018.

7. Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

8. Tờ trình phương án trích lập các quỹ năm 2018.

9. Tờ trình về tình hìnhchi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát Công ty năm 2018.

10. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018.

11. Tờ trình xin phê duyệt quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần đầu tư Nước sạch Sông Đà.

12. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

 Copyright © 2005-2008 [iAG] Nulled. All rights reserved.