Thứ hai, 27.05.2019, 02:32pm (GMT+7)

Công bố thông tin về việc lùi thời gian chốt danh sách cổ đông
Công bố thông tin về việc lùi thời gian chốt danh sách cổ đông
Chi tiết
Tài liệu họp Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2017
Tài liệu họp Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2017
Chi tiết
Thông báo chốt danh sách Cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017
Thông báo chốt danh sách Cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017
Chi tiết
Thông báo chốt danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông Bất thường năm 2016
Thông báo chốt danh sách Cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông Bất thường năm 2016
Chi tiết
Thông báo về việc chuyển quyền sở hữu Chứng khoán
Thông báo về việc chuyển quyền sở hữu Chứng khoán
Chi tiết
Nghị quyết Họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex năm 2016 (lần 2)
Nghị quyết Họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex năm 2016 (lần 2)
Chi tiết
Biên bản Họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex năm 2016 (lần 2)
Biên bản Họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex năm 2016 (lần 2)
Chi tiết
Giấy mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (lần 2).
Giấy mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (lần 2).
Chi tiết
Tài liệu họp Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2016 (lần 2)
Tài liệu họp Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2016 (lần 2)
Chi tiết
Biên bản và Nghị quyết Họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex năm 2017
Biên bản và Nghị quyết Họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex năm 2017
Chi tiết
Tài liệu họp Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2016
Tài liệu họp Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2016
Chi tiết