Thứ tư, 18.05.2022, 01:34pm (GMT+7)

Tài liệu xin ý kiến Cổ đông về việc: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Tài liệu xin ý kiến Cổ đông về việc: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Chi tiết
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020
Chi tiết
Thông báo Mời họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020.
Thông báo Mời họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020.
Chi tiết
Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Chi tiết
Nghị quyết họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
Nghị quyết họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
Chi tiết
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
Chi tiết
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Chi tiết
Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
Chi tiết
Biên bản + Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Biên bản + Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Chi tiết
TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
Chi tiết
Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên của Công ty năm 2018.
Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên của Công ty năm 2018.
Chi tiết