Thứ hai, 04.07.2022, 07:24pm (GMT+7)

Văn bản CBTT BB,NQ ĐHCĐ và thay đổi nhân sự ban kiểm soát
Văn bản CBTT BB,NQ ĐHCĐ và thay đổi nhân sự ban kiểm soát
Chi tiết
Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.
Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.
Chi tiết
Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2022
Sáng ngày 19 tháng 04 năm 2022, Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2022. Đại hội đã thông qua các báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 và các nội dung quan trọng khác với sự đồng thuận cao của các cổ đông.
Chi tiết
Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026
Chi tiết
Thông báo về việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Thông báo về việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Chi tiết
Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thương niên năm 2022
Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thương niên năm 2022
Chi tiết
Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.
Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.
Chi tiết
Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Chi tiết
Mục Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Mục Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Chi tiết
Thông báo về việc: Ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm ky 2021 - 2026.
Thông báo về việc: Ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm ky 2021 - 2026.
Chi tiết
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Chi tiết