Thứ bảy, 22.01.2022, 03:37pm (GMT+7)

Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.
Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.
Chi tiết
Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Chi tiết
Mục Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Mục Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Chi tiết
Thông báo về việc: Ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm ky 2021 - 2026.
Thông báo về việc: Ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm ky 2021 - 2026.
Chi tiết
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Chi tiết
Tài liệu xin ý kiến Cổ đông về việc: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Tài liệu xin ý kiến Cổ đông về việc: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Chi tiết
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020
Chi tiết
Thông báo Mời họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020.
Thông báo Mời họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020.
Chi tiết
Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Chi tiết
Nghị quyết họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
Nghị quyết họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
Chi tiết
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
Chi tiết