CÔNG TY CÔ PHẦN ĐẦU TƯ NƯỚC SẠCH SÔNG ĐÀ

Công bố thông tin về việc: Báo cáo Tài chính Quý I năm 2021 kết thuc ngày 31 tháng 03 năm 2021.
Thứ hai, 19.04.2021, 03:30pm (GMT7)

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư Nước sạch Sông Đà.

 

Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà  trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo Tài chính Quý I năm 2021 kết thuc ngày 31 tháng 03 năm 2021.

 

Trân trọng,

 

Công ty CP Đầu tư Nước sạch Sông Đà.

 

 Copyright © 2005-2008 [iAG] Nulled. All rights reserved.