Thứ sáu, 16.11.2018, 02:02am (GMT+7)

Báo cáo Tài chính đã được Kiểm toán 6 tháng đầu năm 2015
Báo cáo Tài chính đã được Kiểm toán 6 tháng đầu năm 2015
Chi tiết
Báo cáo Tài chính đã được Kiểm toán năm 2015
Báo cáo Tài chính đã được Kiểm toán năm 2015
Chi tiết
Báo cáo Tài chính đã được Kiểm toán năm 2013
Báo cáo Tài chính đã được Kiểm toán năm 2013
Chi tiết
Báo cáo Tài chính đã được Kiểm toán năm 2014
Báo cáo Tài chính đã được Kiểm toán năm 2014
Chi tiết
Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2013
Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2013 (Thứ sáu, 26.07.2013, 10:27am)
Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2013
Chi tiết
Báo cáo Tài chính đã được Kiểm toán năm 2012
Báo cáo Tài chính đã được Kiểm toán năm 2012
Chi tiết
Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2012
Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2012 (Thứ ba, 31.07.2012, 10:26am)
Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2012
Chi tiết
Báo cáo Tài chính đã được Kiểm toán năm 2011
Báo cáo Tài chính đã được Kiểm toán năm 2011
Chi tiết
Báo cáo Tài chính đã được Kiểm toán năm 2010
Báo cáo Tài chính đã được Kiểm toán năm 2010
Chi tiết
Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2011
Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2011 (Thứ ba, 25.01.2011, 10:22am)
Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2011
Chi tiết
Giải trình chênh lệch từ 10% trở lên LNST so với cùng kỳ năm trước
Giải trình chênh lệch từ 10% trở lên LNST so với cùng kỳ năm trước
Chi tiết