Thứ hai, 04.07.2022, 06:31pm (GMT+7)

Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
Chi tiết
Báo cáo tài chính Quý IV/2021
Báo cáo tài chính Quý IV/2021 (Thứ năm, 20.01.2022, 03:47pm)
Báo cáo tài chính Quý IV/2021
Chi tiết
Báo cáo tài chính Quý III/2021
Báo cáo tài chính Quý III/2021 (Thứ hai, 18.10.2021, 03:49pm)
Báo cáo tài chính Quý III/2021
Chi tiết
Công bố thông tin về Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 được soát xét
Công bố thông tin về Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 được soát xét
Chi tiết
Báo cáo tài chính Qúy 2 năm 2021
Báo cáo tài chính Qúy 2 năm 2021 (Thứ ba, 20.07.2021, 11:08am)
Báo cáo tài chính Qúy 2 năm 2021
Chi tiết
Công bố thông tin về việc: Báo cáo Tài chính Quý I năm 2021 kết thuc ngày 31 tháng 03 năm 2021.
Công bố thông tin về việc: Báo cáo Tài chính Quý I năm 2021 kết thuc ngày 31 tháng 03 năm 2021.
Chi tiết
Công bố thông tin về việc: Giải trình chênh lệch từ 10% trở lên LNST so với cùng kỳ năm trước và Báo cáo Tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.
Công bố thông tin về việc: Giải trình chênh lệch từ 10% trở lên LNST so với cùng kỳ năm trước và Báo cáo Tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.
Chi tiết
Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2020 kết thúc ngày 31/12/2020.
Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2020 kết thúc ngày 31/12/2020.
Chi tiết
Báo cáo Tài chính Quý II năm 2020 kết thúc ngày 30/06/2020.
Báo cáo Tài chính Quý II năm 2020 kết thúc ngày 30/06/2020.
Chi tiết
Báo cáo Tài chính Quý I năm 2020 kết thúc ngày 31/03/2020.
Báo cáo Tài chính Quý I năm 2020 kết thúc ngày 31/03/2020.
Chi tiết
Báo cáo Tài chính đã được Kiểm toán năm 2019.
Báo cáo Tài chính đã được Kiểm toán năm 2019.
Chi tiết