Thứ hai, 12.04.2021, 06:50am (GMT+7)

Công bố thông tin về việc: Giải trình chênh lệch từ 10% trở lên LNST so với cùng kỳ năm trước và Báo cáo Tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.
Công bố thông tin về việc: Giải trình chênh lệch từ 10% trở lên LNST so với cùng kỳ năm trước và Báo cáo Tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.
Chi tiết
Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2020 kết thúc ngày 31/12/2020.
Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2020 kết thúc ngày 31/12/2020.
Chi tiết
Báo cáo Tài chính Quý II năm 2020 kết thúc ngày 30/06/2020.
Báo cáo Tài chính Quý II năm 2020 kết thúc ngày 30/06/2020.
Chi tiết
Báo cáo Tài chính Quý I năm 2020 kết thúc ngày 31/03/2020.
Báo cáo Tài chính Quý I năm 2020 kết thúc ngày 31/03/2020.
Chi tiết
Báo cáo Tài chính đã được Kiểm toán năm 2019.
Báo cáo Tài chính đã được Kiểm toán năm 2019.
Chi tiết
Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2019 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019
Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2019 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019
Chi tiết