Thứ hai, 19.08.2019, 02:57pm (GMT+7)

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc: Xin phê duyệt việc không yêu cầu các cá nhân, tổ chức liên quan bồi thường thiệt hại đối với chi phí sửa chữa, khắc phục sự cố tuyến ống
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc: Xin phê duyệt việc không yêu cầu các cá nhân, tổ chức liên quan bồi thường thiệt hại đối với chi phí sửa chữa, khắc phục sự cố tuyến ống.
Chi tiết
Công bố thông tin về việc: Thay đổi thông tin về tên Công ty
Công bố thông tin về việc: Thay đổi thông tin về tên Công ty
Chi tiết
Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ Qũy của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của Quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ.
Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ Qũy của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của Quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ.
Chi tiết
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn.
Chi tiết
Công bố thông tin về việc tổ chức Họp Đại hội đồng Cổ đông Bất thường năm 2018.
Công bố thông tin về việc tổ chức Họp Đại hội đồng Cổ đông Bất thường năm 2018.
Chi tiết
Biên bản và Nghị quyết Họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2018, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Công ty
Biên bản và Nghị quyết Họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2018, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Công...
Chi tiết
Công bố thông tin về việc Bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý Dự án (ông Nguyễn Anh Tuấn)
Công bố thông tin về việc Bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý Dự án (ông Nguyễn Anh Tuấn)
Chi tiết
Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2017 kết thúc ngày 31/12/2017
Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2017 kết thúc ngày 31/12/2017.
Chi tiết
Công bố thông tin về việc từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty
Công bố thông tin về việc từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.
Chi tiết
Giấy mời họp Đại hội Cổ đông Bất thường năm 2018
Giấy mời họp Đại hội Cổ đông Bất thường năm 2018
Chi tiết
Tài liệu họp Đại hội Cổ đông Bất thường năm 2018
Tài liệu họp Đại hội Cổ đông Bất thường năm 2018
Chi tiết