Thứ hai, 09.12.2019, 03:37pm (GMT+7)

Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên của Công ty năm 2018.
Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên của Công ty năm 2018.
Chi tiết
Biên bản và Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 04/04/2018
Biên bản và Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 04/04/2018.
Chi tiết
Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ Qũy của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của Quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ
Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ Qũy của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của Quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ.
Chi tiết
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán ngày 20 tháng 3
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Chi tiết
Báo cáo Thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà năm 2017
Báo cáo Thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà năm 2017
Chi tiết
Quyết định của HĐQT Công ty về việc: Bổ nhiệm cán bộ
Quyết định của HĐQT Công ty về việc: Bổ nhiệm cán bộ.
Chi tiết
Quyết định của HĐQT Công ty về việc: Đổi tên Ban quản lý Dự án
Quyết định của HĐQT Công ty về việc: Đổi tên Ban quản lý Dự án.
Chi tiết
Quyết định của HĐQT Công ty về việc: Đổi tên Ban quản lý Dự án
Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà.
Chi tiết
Thông báo chốt danh sách Cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018
Thông báo chốt danh sách Cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018
Chi tiết
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Công ty Đại chúng, người nội bộ của Quỹ Đại chúng và người có liên quan của người nội bộ
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Công ty Đại chúng, người nội bộ của Quỹ Đại chúng và người có liên quan của người nội bộ
Chi tiết
Báo cáo Tài chính đã được Kiểm toán năm 2017
Báo cáo Tài chính đã được Kiểm toán năm 2017
Chi tiết