Chủ nhật, 16.06.2019, 11:34am (GMT+7)

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017
Chi tiết
Biên bản + Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Biên bản + Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Chi tiết
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Công ty Đại chúng, người nội bộ của Quỹ Đại chúng và người có liên quan của người nội bộ ngày 20 tháng 4
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Công ty Đại chúng, người nội bộ của Quỹ Đại chúng và người có liên quan của người nội bộ
Chi tiết
Báo cáo Tài chính Quý I năm 2018 kết thúc ngày 31/3/2018
Báo cáo Tài chính Quý I năm 2018 kết thúc ngày 31/3/2018
Chi tiết
TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
Chi tiết
Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên của Công ty năm 2018.
Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên của Công ty năm 2018.
Chi tiết
Biên bản và Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 04/04/2018
Biên bản và Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 04/04/2018.
Chi tiết
Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ Qũy của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của Quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ
Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ Qũy của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của Quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ.
Chi tiết
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán ngày 20 tháng 3
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Chi tiết
Báo cáo Thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà năm 2017
Báo cáo Thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà năm 2017
Chi tiết
Quyết định của HĐQT Công ty về việc: Bổ nhiệm cán bộ
Quyết định của HĐQT Công ty về việc: Bổ nhiệm cán bộ.
Chi tiết