Chủ nhật, 05.07.2020, 06:20pm (GMT+7)

Giới thiệu Ứng viên tham gia HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà
Giới thiệu Ứng viên tham gia HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà
Chi tiết
Thông báo về việc: Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền.
Thông báo về việc: Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền.
Chi tiết
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Chi tiết
Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
Chi tiết
Nghị quyết họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà
Nghị quyết họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà
Chi tiết
Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà
Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà
Chi tiết
Đơn xin từ nhiệm về việc: Từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
Đơn xin từ nhiệm về việc: Từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
Chi tiết
Báo cáo Thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà năm 2018.
Báo cáo Thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà năm 2018.
Chi tiết
Nghị quyết của HĐQT về việc: Chốt danh sách Cổ đông để thực hiện quyền tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019
Nghị quyết của HĐQT về việc: Chốt danh sách Cổ đông để thực hiện quyền tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019
Chi tiết
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018
Chi tiết
Công bố thông tin về việc: Giải trình chênh lệch từ 10% trở lên LNST so với cùng kỳ năm trước
Công bố thông tin về việc: Giải trình chênh lệch từ 10% trở lên LNST so với cùng kỳ năm trước
Chi tiết