Thứ hai, 19.08.2019, 04:00pm (GMT+7)

Công bố thông tin về việc: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung
Công bố thông tin về việc: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung
Chi tiết
Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ Quỹ của người nội bộ của Công ty Đại chúng, người nội bộ của Quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (30/7/2018)
Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ Quỹ của người nội bộ của Công ty Đại chúng, người nội bộ của Quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (30/7/2018)
Chi tiết
Công bố thông về việc: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 4
Công bố thông về việc: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 4
Chi tiết
Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCK nhà nước và Sở GDCK Hà Nội ngày 25-7-2018
Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCK nhà nước và Sở GDCK Hà Nội ngày 25-7-2018
Chi tiết
Nghị quyết + Quyết định của HĐQT Công ty ngày 25/7/2018
Nghị quyết + Quyết định của HĐQT Công ty ngày 25/7/2018
Chi tiết
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018
Chi tiết
Công bố thông tin về việc: Giải trình chênh lệch từ 10% trở lên LNST so với cùng kỳ năm trước
Công bố thông tin về việc: Giải trình chênh lệch từ 10% trở lên LNST so với cùng kỳ năm trước
Chi tiết
Báo cáo tài chính Quý II năm 2018 kết thúc ngày 30/06/2018
Báo cáo tài chính Quý II năm 2018 kết thúc ngày 30/06/2018
Chi tiết
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
Chi tiết
Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ngày 12/7/2018
Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ngày 12/7/2018
Chi tiết
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Công ty Đại chúng, người nội bộ của Quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (13-7-2018)
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Công ty Đại chúng, người nội bộ của Quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (13-7-2018)
Chi tiết