Chủ nhật, 16.06.2019, 12:48pm (GMT+7)

Công bố thông tin về việc: Giải trình chênh lệch từ 10% trở lên LNST so với cùng kỳ năm trước
Công bố thông tin về việc: Giải trình chênh lệch từ 10% trở lên LNST so với cùng kỳ năm trước
Chi tiết
Báo cáo tài chính Quý II năm 2018 kết thúc ngày 30/06/2018
Báo cáo tài chính Quý II năm 2018 kết thúc ngày 30/06/2018
Chi tiết
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.
Chi tiết
Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ngày 12/7/2018
Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ngày 12/7/2018
Chi tiết
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Công ty Đại chúng, người nội bộ của Quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (13-7-2018)
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Công ty Đại chúng, người nội bộ của Quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (13-7-2018)
Chi tiết
Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ngày 9/7/2018
Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ngày 9/7/2018
Chi tiết
Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ngày 02/7/2018
Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ngày 02/7/2018
Chi tiết
Quyết định cúa Hội đồng quản trị về việc: Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của Công ty.
Quyết định cúa Hội đồng quản trị về việc: Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của Công ty.
Chi tiết
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu Chứng khoán (ngày 18/6/2018)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu Chứng khoán (ngày 18/6/2018)
Chi tiết
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Chi tiết
Công bố thông tin về việc: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Công bố thông tin về việc: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Chi tiết