Thứ hai, 09.12.2019, 03:36pm (GMT+7)

Báo cáo về ngày trở thành/không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng 2018
Báo cáo về ngày trở thành/không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng
Chi tiết
Thông báo về việc: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn
Thông báo về việc: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn.
Chi tiết
Công bố thông tin về việc: Tiếp nhận và bổ nhiệm ông (Nguyễn Quang Hưng) giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty
Công bố thông tin về việc: Tiếp nhận và bổ nhiệm ông (Nguyễn Quang Hưng) giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Chi tiết
Công bố thông tin trong 24 giờ trên cổng thông tin điện tử của UBCK nhà nước và Sở GDCK Hà Nội
Công bố thông tin trong 24 giờ trên cổng thông tin điện tử của UBCK nhà nước và Sở GDCK Hà Nội.
Chi tiết
Thông báo Lùi thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tại Đại hội đồng cổ đông Bất...
Thông báo Lùi thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tại Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2018.
Chi tiết
Nghị quyết Hội đồng quản trị
Nghị quyết Hội đồng quản trị (Thứ sáu, 29.12.2017, 08:32pm)
Nghị quyết Hội đồng quản trị
Chi tiết
Công bố thông tin về việc lùi thời gian chốt danh sách cổ đông
Công bố thông tin về việc lùi thời gian chốt danh sách cổ đông
Chi tiết
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ.
Chi tiết
Báo cáo về ngày trở thành/không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng
Báo cáo về ngày trở thành/không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng.
Chi tiết
Báo cáo giải trình về việc chậm công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng
Báo cáo giải trình về việc chậm công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng
Chi tiết
Bổ sung thông tin về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
Bổ sung thông tin về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.
Chi tiết