Chủ nhật, 05.07.2020, 05:22pm (GMT+7)

Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ Quỹ của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của Quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (8-6-2020)
Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ Quỹ của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của Quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (8-6-2020)
Chi tiết
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.
Chi tiết
Công bố thông tin về việc: Đơn xin từ nhiệm của Ủy viên HĐQT Công ty ông Nguyễn Văn Tốn.
Công bố thông tin về việc: Đơn xin từ nhiệm của Ủy viên HĐQT Công ty ông Nguyễn Văn Tốn.
Chi tiết
Báo cáo Thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà năm 2019.
Báo cáo Thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà năm 2019.
Chi tiết
Báo cáo Tài chính Quý I năm 2020 kết thúc ngày 31/03/2020.
Báo cáo Tài chính Quý I năm 2020 kết thúc ngày 31/03/2020.
Chi tiết
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020
Chi tiết
Thông báo Mời họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020.
Thông báo Mời họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020.
Chi tiết
Công bố thông tin về việc: Đơn xin từ nhiệm của Ủy viên HĐQT Công ty ông Nguyễn Trọng Hiền
Công bố thông tin về việc: Đơn xin từ nhiệm của Ủy viên HĐQT Công ty ông Nguyễn Trọng Hiền
Chi tiết
Nghị quyết họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà Quy II năm 2020 (ngày 13/04/2020)
Nghị quyết họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà Quy II năm 2020 (ngày 13/04/2020)
Chi tiết
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (9-3-2020)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (9-3-2020)
Chi tiết
Báo cáo Tài chính đã được Kiểm toán năm 2019.
Báo cáo Tài chính đã được Kiểm toán năm 2019.
Chi tiết