Thứ năm, 24.09.2020, 09:38am (GMT+7)

Công bố thông tin về việc: Đơn xin từ nhiệm Ủy viên HĐQT Công ty Ông Bùi Đăng Khoa.
Công bố thông tin về việc: Đơn xin từ nhiệm Ủy viên HĐQT Công ty Ông Bùi Đăng Khoa.
Chi tiết
Công bố thông tin về việc: Giải trình chênh lệch từ 10% trở lên LNST so với cùng kỳ năm trước và Báo cáo Tài chính giữa liên độ.
Công bố thông tin về việc: Giải trình chênh lệch từ 10% trở lên LNST so với cùng kỳ năm trước và Báo cáo Tài chính giữa liên độ.
Chi tiết
Công bổ thông tin về việc: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc nhà máy (ông Trịnh Văn Nam)
Công bổ thông tin về việc: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc nhà máy (ông Trịnh Văn Nam)
Chi tiết
Nghị quyết họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà Quý III/2020 (ngày 30/7/2020)
Nghị quyết họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà Quý III/2020 (ngày 30/7/2020)
Chi tiết
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020
Chi tiết
Báo cáo Tài chính Quý II năm 2020 kết thúc ngày 30/06/2020.
Báo cáo Tài chính Quý II năm 2020 kết thúc ngày 30/06/2020.
Chi tiết
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ Quỹ của người nội bộ của Công ty Đại chúng, người nội bộ của Quỹ Đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (13/7/2020).
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ Quỹ của người nội bộ của Công ty Đại chúng, người nội bộ của Quỹ Đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (13/7/2020).
Chi tiết
Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ Quỹ của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của Quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (8-6-2020)
Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ Quỹ của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của Quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (8-6-2020)
Chi tiết
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.
Chi tiết
Công bố thông tin về việc: Đơn xin từ nhiệm của Ủy viên HĐQT Công ty ông Nguyễn Văn Tốn.
Công bố thông tin về việc: Đơn xin từ nhiệm của Ủy viên HĐQT Công ty ông Nguyễn Văn Tốn.
Chi tiết
Báo cáo Thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà năm 2019.
Báo cáo Thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà năm 2019.
Chi tiết