Thứ tư, 17.07.2019, 03:47am (GMT+7)

Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Chi tiết
Nghị quyết họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà ngày 11/07/2019
Nghị quyết họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà ngày 11/07/2019
Chi tiết
Nghị quyết họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà ngày 11/07/2019
Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà ngày 11/07/2019
Chi tiết
Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (ngày 04-06-2019)
Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (ngày 04-06-2019)
Chi tiết
Công bố thông tin về việc:Thôi giao nhiệm vụ Giám đốc Ban QLDA (Ông Vũ Đức Toản) và bổ nhiệm Giám đốc Ban QLDA (Ông Nguyễn Xuân Quý)
Công bố thông tin về việc:Thôi giao nhiệm vụ Giám đốc Ban QLDA (Ông Vũ Đức Toản) và bổ nhiệm Giám đốc Ban QLDA (Ông Nguyễn Xuân Quý)
Chi tiết
Thông báo về việc: Thanh toán 3% cổ tức còn lại năm 2018 và tạm ứng 2% cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.
Thông báo về việc: Thanh toán 3% cổ tức còn lại năm 2018 và tạm ứng 2% cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.
Chi tiết
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (ngày 26/04/2019)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (ngày 26/04/2019)
Chi tiết
Nghị quyết của HĐQT về việc: Chốt danh sách cổ đông để chi trả 3% cổ tức còn lại năm 2018 và tạm ứng 2% cổ tức năm 2019.
Nghị quyết của HĐQT về việc: Chốt danh sách cổ đông để chi trả 3% cổ tức còn lại năm 2018 và tạm ứng 2% cổ tức năm 2019.
Chi tiết
Báo cáo Tài chính Quý I năm 2019 kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2019
Báo cáo Tài chính Quý I năm 2019 kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2019
Chi tiết
Nghị quyết của HĐQT về việc: Bổ nhiểm và Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty
Nghị quyết của HĐQT về việc: Bổ nhiểm và Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty
Chi tiết
Nghị quyết họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
Nghị quyết họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
Chi tiết