Thứ ba, 26.10.2021, 12:09am (GMT+7)

Báo cáo tài chính Quý III/2021
Báo cáo tài chính Quý III/2021 (Thứ hai, 18.10.2021, 03:49pm)
Báo cáo tài chính Quý III/2021
Chi tiết
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ - T8/2021
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ - T8/2021
Chi tiết
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và Người liên quan đến người nội bộ
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và Người liên quan đến người nội bộ
Chi tiết
Công bố thông tin về Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 được soát xét
Công bố thông tin về Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 được soát xét
Chi tiết
Công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban CKNN và Sở DGCK Hà Nội
Công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban CKNN và Sở DGCK Hà Nội
Chi tiết
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2021
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2021
Chi tiết
Báo cáo tài chính Qúy 2 năm 2021
Báo cáo tài chính Qúy 2 năm 2021 (Thứ ba, 20.07.2021, 11:08am)
Báo cáo tài chính Qúy 2 năm 2021
Chi tiết
Công bố thông tin về việc Ký hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
Công bố thông tin về việc Ký hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
Chi tiết
Công bố thông tin về việc bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty
Công bố thông tin về việc bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty
Chi tiết
Nghị quyết HĐQT ngày 27/4/2021 về việc bầu Chủ tịch  HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.
Nghị quyết HĐQT ngày 27/4/2021 về việc bầu Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.
Chi tiết
Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.
Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.
Chi tiết