Thứ ba, 17.09.2019, 03:37pm (GMT+7)

Thông báo về việc: Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền lần 2.
Thông báo về việc: Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền lần 2.
Chi tiết
Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán ( 22/8/2019).
Thông báo: Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán ( 22/8/2019).
Chi tiết
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc: Chốt danh sách cổ đông để tạm ứng 8% cổ tức năm 2019 bằng tiền.
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc: Chốt danh sách cổ đông để tạm ứng 8% cổ tức năm 2019 bằng tiền.
Chi tiết
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 16/8/2019.
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 16/8/2019.
Chi tiết
Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.
Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông.
Chi tiết
Gia hạn thời gian nhận Phiếu lấy ý kiển Cổ đông bằng Văn bản.
Gia hạn thời gian nhận Phiếu lấy ý kiển Cổ đông bằng Văn bản.
Chi tiết
Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Chi tiết
Nghị quyết họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà ngày 11/07/2019
Nghị quyết họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà ngày 11/07/2019
Chi tiết
Nghị quyết họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà ngày 11/07/2019
Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà ngày 11/07/2019
Chi tiết
Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (ngày 04-06-2019)
Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (ngày 04-06-2019)
Chi tiết
Công bố thông tin về việc:Thôi giao nhiệm vụ Giám đốc Ban QLDA (Ông Vũ Đức Toản) và bổ nhiệm Giám đốc Ban QLDA (Ông Nguyễn Xuân Quý)
Công bố thông tin về việc:Thôi giao nhiệm vụ Giám đốc Ban QLDA (Ông Vũ Đức Toản) và bổ nhiệm Giám đốc Ban QLDA (Ông Nguyễn Xuân Quý)
Chi tiết