Thứ tư, 03.03.2021, 09:15am (GMT+7)

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty Niêm yết năm 2020.
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty Niêm yết năm 2020.
Chi tiết
Nghị quyết họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà Quý I/2021 (ngày 26/1/2021)
Nghị quyết họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà Quý I/2021 (ngày 26/1/2021)
Chi tiết
Công bố thông tin về việc: Thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
Công bố thông tin về việc: Thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
Chi tiết
Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2020 kết thúc ngày 31/12/2020.
Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2020 kết thúc ngày 31/12/2020.
Chi tiết
Công bố thông tin về việc: Báo cáo về ngày trở thành/không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng (ngày 31/12/2020).
Công bố thông tin về việc: Báo cáo về ngày trở thành/không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng (ngày 31/12/2020).
Chi tiết
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ Quỹ của người nội bộ của Công ty Đại chúng, người nội bộ của Quỹ Đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (31/12/2020).
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ Quỹ của người nội bộ của Công ty Đại chúng, người nội bộ của Quỹ Đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (31/12/2020).
Chi tiết
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ Quỹ của người nội bộ của Công ty Đại chúng, người nội bộ của Quỹ Đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (04/01/2021).
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ Quỹ của người nội bộ của Công ty Đại chúng, người nội bộ của Quỹ Đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (04/01/2021).
Chi tiết
Công bố thông tin về việc: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
Công bố thông tin về việc: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
Chi tiết
Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ Quỹ của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của Quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (23-12-2020)
Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ Quỹ của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của Quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ (23-12-2020)
Chi tiết
Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Cổ đông bằng Văn bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Cổ đông bằng Văn bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Chi tiết
Danh Sách Ứng Viên hợp lệ "để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025"
Danh Sách Ứng Viên hợp lệ "để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025"
Chi tiết