Chủ nhật, 01.08.2021, 09:07pm (GMT+7)

Công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban CKNN và Sở DGCK Hà Nội
Công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban CKNN và Sở DGCK Hà Nội
Chi tiết
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2021
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2021
Chi tiết
Báo cáo tài chính Qúy 2 năm 2021
Báo cáo tài chính Qúy 2 năm 2021 (Thứ ba, 20.07.2021, 11:08am)
Báo cáo tài chính Qúy 2 năm 2021
Chi tiết
Công bố thông tin về việc Ký hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
Công bố thông tin về việc Ký hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
Chi tiết
Công bố thông tin về việc bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty
Công bố thông tin về việc bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty
Chi tiết
Nghị quyết HĐQT ngày 27/4/2021 về việc bầu Chủ tịch  HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.
Nghị quyết HĐQT ngày 27/4/2021 về việc bầu Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.
Chi tiết
Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.
Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.
Chi tiết
Công bố thông tin về việc: Báo cáo Tài chính Quý I năm 2021 kết thuc ngày 31 tháng 03 năm 2021.
Công bố thông tin về việc: Báo cáo Tài chính Quý I năm 2021 kết thuc ngày 31 tháng 03 năm 2021.
Chi tiết
Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Chi tiết
Thông báo về việc: Ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Thông báo về việc: Ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Chi tiết
Công bố thông tin về việc: Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty.
Công bố thông tin về việc: Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty.
Chi tiết