Công bố thông tin về việc: Thay đổi thông tin về tên Công ty.

Ngày đăng: 
10/02/2018

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex.

Thực hiện quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, ngày 10/02/2018 Công ty đã có văn bản số 131/2018/CBTT - VIWASUPCO báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về nội dung nêu trên.

Trân trọng,

Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex.