Biên bản và Nghị quyết Họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex năm 2017

Ngày đăng: 
21/03/2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex.

Ngày 21/03/2017, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty đã thành công tốt đẹp. Công ty trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội.

Trân trọng,

 

Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex.