Biên bản và Nghị quyết Họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2018, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Công ty.

Ngày đăng: 
01/02/2018

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex.

Ngày 01/02/2018, Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2018, Nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Công ty đã thành công tốt đẹp. Công ty trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội.

Trân trọng,

 

Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex.