Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2017 kết thúc ngày 31/12/2017.

Ngày đăng: 
19/01/2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex.

Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2017 kết thúc ngày 31/12/2017.

Trân trọng,

Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex.