Báo cáo Tài chính Quý III năm 2017 kết thúc ngày 30/9/2017.

Ngày đăng: 
12/10/2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex.

Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo Tài chính Quý III năm 2017 kết thúc ngày 30/9/2017.

Trân trọng,

Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex.