Báo cáo Tài chính đã được Kiểm toán Quý IV năm 2016 của Công Ty.

Ngày đăng: 
15/01/2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex.

Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính đã được Kiểm toán Quý IV/2016.

Trân trọng,

Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex.