Báo cáo Tài chính đã được Kiểm toán Quý I năm 2017 của Công Ty.

Ngày đăng: 
15/04/2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex.

Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính đã được Kiểm toán Quý I/2017.

Trân trọng,

Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex.